go

go
{gou}
I. 1. отивам, ходя
2. вървя, ходя, минавам
who GOes there? кой e там? кой e? to GO the sbortest way минавам по/вземам най-краткия път
3. движа се, вървя, в движение съм, работя, в действие съм (за механизъм)
бия (за cъpце), в обръщение съм (за пари)
to set GOing пускам в действие, задвижвам
to keep GOing поддържам в действие, вървя си, продължавам
to keep the conversation/fire GOing поддържам разговора/огъня
to keep someone GOing in/with something поддържам/постоянно снабдявам някого с нещо, не оставям някого да му липсва нещо
4. вървя, минавам, напредвам, развивам се, (пре) успявам
how GOes it? how are things GOing? разг. как си? как е (работата)? if all GOes well (with us) ако всичко върви добре, ако не ни се случи нещо (лошо)
the case went for/against him делото бете решено в негова полза/вреда
5. отивам си, вървя си, тръгвам, (за) почвам
we mist GO/be GOing now трябва да си вървим/да тръгваме
they are all gone всички си отидоха
GO! сп. тръгвай! (при стартиране)
be gone! ост. отивай си! махай се! Here GOes! хайде! почваме! there you GO again! пак започна! from tile word GO от самото начало
6. изчезвам, изгубвам се, прен. отивам, свършвам се, изчерпвам се, пропадам, загивам, бивам махнат/отстранен/уволнен
it has/is all gone всичко се свърши, нищо няма вече
all hope is gone изчезна/пропадна всяка надежда
that's the way the money GOes сто как отиват парите
that clause will have to GO тази клауза трябва да се махне
I wish the pain would GO да можеше да престане болката
the car was the first luxury to GO колата беше първият лукс, от който се лишиха
7. пропадам, срутвам се, счупвам се, рухвам, скъсвам се, продънвам се, фалирам
8. минавам (за време)
he has still two months to GO остават му още два месеца
9. звъня, бия, удрям
10. навършвам (години)
be is/has gone forty има/навършил e вече четиридесет (години)
11. вървя, минавам, водя (за път и пр.), простирам се (за планини и пр.), стигам
12. Ставам достатъчио дълъг/голям съм, побирам се, влизам, деля се
the belt won't GO round her waist коланът не става
the plank just GOes across the brook дъската тъкмо стига да се прекоси потокът
делено на - 2 into 6 GOes 3 times - 6 делено на 2 е 3
13. стои, слага се
these books GO on the top shelf тези книги стоят/се слагат на най-горната полица
14. продавам се, харча се, вървя
to be GOing cheap продава се eвтино
that's not dear as things GO това не e скъпо за днешните цени
GOing! GOing! gone! продава се! продава се! продадено! (при търг. придружено от три удара на чукчето)
15. вървя, приемам се, валиден съм, минавам
everything GOes here всичко минава/се приема тук
do British pounds GO here? тук вървят ли английски лири
16. глася, съм (за текст, мелодия и пр.)
this is how the tune GOes ето как e мелодията
17. бивам даден/оставен/завещан, падам се (някому), ставам притежание (to)
victory always GOes to the strong победата винаги e на силния
honours do not always GO to the most deserving невинаги най-достойният получава почестите
18. допринасям, служа, необходим съм
qualities that GO to make a great man качества, необходими, за да бъде човек велик
19. само в pres р има, намира се, дава се, предлага се, сервира се
there is a cold supper GOing downstairs долу има/се сервира студена вечеря
if you hear of any jobs GOing ако чуеш, че има някъде работа
20. съм, ходя, намирам се, живея (в някакво обичайно състояние)
to GO in fear of one's life живея с постоянен страх за живота си
to GO with young бременна съм (за животно)
21. последван от прил. или израз ставам
to GO blind ослепявам
to GO into a faint/a swoon припадам
II. 1. движение
on the GO в движение
2. енергия, предприемчивост, замах, въодушевление, прен. пълна пара
to be full of GO, to have plenty of GO енергичен съм, имам замах
3. опит, удар, замах
to have a GO at something опитвам се да направя нещо
let's have a GO! дай да опитаме! at one GO на един път, с един удар, наведнъж
first GO още от първия опит/път
4. чаша питие
two more GOes of whiskey още две чаши уиски
5. пристъп (но болест) 6. неочакван/неприятен обрат/положение/случка
here's a rum/pretty GO стана тя, каквато стана
that was a near GO едва отървахме кожата
it was a capital GO чудесно стана така
7. сделка, споразумение
is it a GO? съгласен ли си? it is a GO дадено
it's no GO безсмислено/невъзможно e, тая няма да я бъде
high heels are all the GO високите токове ca последна мода/много модерни
the great/the little GO последният/първият изпит за бакалавърска степен в Кеймбридж
to make a GO of сполучвам, успявам, потръгва ми (в брак, предприятие, начинание и пр.)
III. 1. в изправност, изправен
2. моден
3. напредничав
IV. n вид японска игра
* * *
{gou} v (went {went}; gone {gъn}) 1. отивам, ходя; 2. вървя, хието; 2) подхожда(2) {gou} n (pl goes {gouz}) разг. 1. движение; on the go в движе{3} {gou} а 1. в изправност; изправен; 2. моден; 3. напредничав.{4} {gou} n вид японска игра.
* * *
ходя; тръгвам; отивам; пристъп; вървя; протичам; движа; движение; замах; енергия; залагам;
* * *
1. 1 Ставам достатъчио дълъг/голям съм, побирам се, влизам, деля се 2. 1 бивам даден/оставен/завещан, падам се (някому), ставам притежание (to) 3. 1 вървя, минавам, водя (за път и пр.), простирам се (за планини и пр.), стигам 4. 1 вървя, приемам се, валиден съм, минавам 5. 1 глася, съм (за текст, мелодия и пр.) 6. 1 допринасям, служа, необходим съм 7. 1 продавам се, харча се, вървя 8. 1 само в pres р има, намира се, дава се, предлага се, сервира се 9. 1 стои, слага се 10. 2 into 6 goes 3 times 6 делено на 2 е 3 11. 2 последван от прил. или израз ставам 12. 20. съм, ходя, намирам се, живея (в някакво обичайно състояние) 13. all hope is gone изчезна/пропадна всяка надежда 14. be gone! ост. отивай си! махай се! here goes! хайде! почваме! there you go again! пак започна! from tile word go от самото начало 15. be is/has gone forty има/навършил e вече четиридесет (години) 16. do british pounds go here? тук вървят ли английски лири 17. everything goes here всичко минава/се приема тук 18. first go още от първия опит/път 19. go! сп. тръгвай! (при стартиране) 20. going! going! gone! продава се! продава се! продадено! (при търг. придружено от три удара на чукчето) 21. he has still two months to go остават му още два месеца 22. here's a rum/pretty go стана тя, каквато стана 23. high heels are all the go високите токове ca последна мода/много модерни 24. honours do not always go to the most deserving невинаги най-достойният получава почестите 25. how goes it? how are things going? разг. как си? как е (работата)? if all goes well (with us) ако всичко върви добре, ако не ни се случи нещо (лошо) 26. i wish the pain would go да можеше да престане болката 27. i. отивам, ходя 28. if you hear of any jobs going ако чуеш, че има някъде работа 29. ii. движение 30. iii. в изправност, изправен 31. is it a go? съгласен ли си? it is a go дадено 32. it has/is all gone всичко се свърши, нищо няма вече 33. it was a capital go чудесно стана така 34. it's no go безсмислено/невъзможно e, тая няма да я бъде 35. iv. n вид японска игра 36. let's have a go! дай да опитаме! at one go на един път, с един удар, наведнъж 37. on the go в движение 38. qualities that go to make a great man качества, необходими, за да бъде човек велик 39. that clause will have to go тази клауза трябва да се махне 40. that was a near go едва отървахме кожата 41. that's not dear as things go това не e скъпо за днешните цени 42. that's the way the money goes сто как отиват парите 43. the belt won't go round her waist коланът не става 44. the car was the first luxury to go колата беше първият лукс, от който се лишиха 45. the case went for/against him делото бете решено в негова полза/вреда 46. the great/the little go последният/първият изпит за бакалавърска степен в Кеймбридж 47. the plank just goes across the brook дъската тъкмо стига да се прекоси потокът 48. there is a cold supper going downstairs долу има/се сервира студена вечеря 49. these books go on the top shelf тези книги стоят/се слагат на най-горната полица 50. they are all gone всички си отидоха 51. this is how the tune goes ето как e мелодията 52. to be full of go, to have plenty of go енергичен съм, имам замах 53. to be going cheap продава се eвтино 54. to go blind ослепявам 55. to go in fear of one's life живея с постоянен страх за живота си 56. to go into a faint/a swoon припадам 57. to go with young бременна съм (за животно) 58. to have a go at something опитвам се да направя нещо 59. to keep going поддържам в действие, вървя си, продължавам 60. to keep someone going in/with something поддържам/постоянно снабдявам някого с нещо, не оставям някого да му липсва нещо 61. to keep the conversation/fire going поддържам разговора/огъня 62. to make a go of сполучвам, успявам, потръгва ми (в брак, предприятие, начинание и пр.) 63. to set going пускам в действие, задвижвам 64. two more goes of whiskey още две чаши уиски 65. victory always goes to the strong победата винаги e на силния 66. we mist go/be going now трябва да си вървим/да тръгваме 67. who goes there? кой e там? кой e? to go the sbortest way минавам по/вземам най-краткия път 68. бия (за cъpце), в обръщение съм (за пари) 69. вървя, минавам, напредвам, развивам се, (пре) успявам 70. вървя, ходя, минавам 71. движа се, вървя, в движение съм, работя, в действие съм (за механизъм) 72. енергия, предприемчивост, замах, въодушевление, прен. пълна пара 73. звъня, бия, удрям 74. изчезвам, изгубвам се, прен. отивам, свършвам се, изчерпвам се, пропадам, загивам, бивам махнат/отстранен/уволнен 75. минавам (за време) 76. моден 77. навършвам (години) 78. напредничав 79. опит, удар, замах 80. отивам си, вървя си, тръгвам, (за) почвам 81. пристъп (но болест) неочакван/неприятен обрат/положение/случка 82. пропадам, срутвам се, счупвам се, рухвам, скъсвам се, продънвам се, фалирам 83. сделка, споразумение 84. чаша питие
* * *
go [gou] I. v (went [went]; gone[gɔn]) 1. отивам; ходя; минавам, вървя, пътешествам; I'll \go and see him in the morning ще отида да го видя утре сутринта; to \go to school (the theatre, a concert, work) отивам (ходя) на училище (театър, концерт, работа); to \go by train (bus, plane) отивам (пътувам) с влак (автобус, самолет); to \go on a journey пътувам; to \go places излизам, ходя (на кино и пр.); to \go the shortest way поемам най-краткия път; 2. движа се, в движение съм; работя, в действие съм (за механизъм); бие (за сърце); в обращение е (за пари); the clock won't \go часовникът не работи; how is your car \going? как е колата ти? to \go (at) fifty miles an hour движа се с петдесет мили в час; to set \going задвижвам; to keep \going поддържам в действие; вървя си, продължавам; to keep s.o. \going in (with) s.th. поддържам (постоянно снабдявам) някого с нещо, не оставям да му липсва нещо; to be \going strong цъфтя, не ми личат годините; 3. вървя, минавам, напредвам, развивам се; (пре)успявам; how \goes it? how are things \going? разг. как си? как вървят работите? it is sure to \go не може да не успее (да не излезе добре), непременно ще успее; he will \go far (a long way) той ще преуспее, ще стигне далеч; if all \goes well with us ако всичко върви добре, ако не ни се случи нещо (лошо); the case went for (against) him делото беше решено в негова полза (вреда); to \go (over) big sl имам голям успех; 4. отивам си, вървя си, тръгвам; (за)почвам; we must \go (be \going) now трябва да си вървим (да тръгваме); they are all \gone всички си отидоха; \go! сп. тръгвай! (при стартиране); be \gone! ост. отивай си, махай се! here \goes! хайде! почваме! \go again! пак захвана! from the word \go от самото начало; 5. изчезвам, изгубвам се, прен. отивам; свършвам се, изчерпвам се; пропадам, загивам; бивам махнат (отстранен, уволнен); the battery has \gone акумулаторът се е изтощил; his hearing (sight) is \going слухът (зрението) му отслабна; my umbrella is \gone чадърът ми изчезна няма); he is \gone пропадна, загина; it has (is) all \gone всичко се свърши, нищо няма вече; all his money \goes on charity всичките му пари отиват за благотворителност; that clause will have to \go тази клауза трябва да се махне; the car was the first luxury to \go колата беше първият лукс, от който се лишиха; drink must \go трябва да оставиш пиенето, пиенето трябва да престане; to \go the way of all things (flesh) (разг. to \go west) пропадам, умирам; няма го; 6. пропадам, срутвам се, рухвам; скъсвам се; продънвам се; търпя крах; фалирам; in the flood the fence went in three places от наводнението оградата се срути на три места; 7. минава (за време); he has still two weeks to \go остават му още две седмици; 8. звъни, бие, удря; it has just \gone 12 току-що удари (би) 12; how \goes the time? разг. колко е часът? 9. навършвам (години); she is (has) \gone fifty тя има вече петдесет (години); 10. развалям се, повреждам се; счупвам се; the clutch on this car has \gone съединителят на тази кола се е повредил; 11. вървя, минавам; водя, стигам, простирам се; the road \goes to the city пътят води до центъра на града; the differences \go deep различията са дълбоки; 12. става, достатъчно дълъг (голям) е; побира се, минава; влиза, дели се; the plank just \goes across the brook дъската тъкмо стига да се прекоси потокът; 8 \goes into 24 three times 24, делено на 8, е три; 13. стои, слага се; these spoons \go in that drawer тези лъжици стоят (се държат) в онова чекмедже; 14. водя се, слагам, спазвам (by); a good rule to \go by добро правило, по което да се водиш (което да следваш); 15. продава се, харчи се, търси се, върви; в обращение е; these bags are \going well тези чанти вървят (се продават добре); that's not expensive as things \go това не е скъпо за днешните цени; the picture went for 200 pounds картината се продаде за 200 лири; \going! \going! \gone! продава се! продава се! продадено! (при търг, придружено от три удара на чукчето); 16. правя (някакво движение, гримаса, шум и пр.); to \go bang разг. трясва, избухва, експлодира; to \go crack разг. пуква, прасва; to \go flop разг. провалям се; to \go smash into s.th. трясвам се в нещо; to \go see-saw люшкам се, неустойчив съм, колебая се; 17. гласи, казва, е (за текст, мелодия и пр.); this is how the tune \goes ето как е мелодията; as the saying \goes както се казва; the story \goes that she has a rich uncle разправят, че тя има богат чичо; 18. бива даден (оставен, завещан), пада се (to); the house went to his son къщата стана собственост на сина му; victory always \goes to the strong победата е винаги на силния; 19. допринася, служи; необходим е; qualities that \go to make a great man качества, необходими за един велик човек; that \goes to make life happier това допринася да стане животът по-щастлив, това прави живота по-щастлив; 20. само в pres p има, намира се, дава се; предлага се, сервира се; there is a cold supper \going downstairs долу има (се сервира) студена вечеря; 21. съм, ходя, намирам се, живея (в някакво обичайно състояние); he \goes bi the name of John наричат го Джон; 22. последван от прилагателно или израз ставам; to \gomad (crazy) полудявам; to \go bad разваля се (за храна и пр.); to \go ape (over) подлудявам, лудвам, откачам, луд съм (по); to \go bankrupt банкрутирам, фалирам; to \go cold all over цял изстивам (изтръпвам); to \go into a faint (a swoon) припадам; to \go to pieces рухвам (и прен.); to \go to ruin разрушавам се, рухвам; to \go to the bad пропадам морално; 23. само в progr forms изразява: 1) близко бъдеще; do you think it's \going to rain? мислиш ли, че ще вали? 2) намерение; are you \going to tell him or not? имаш ли намерение да му казваш или не? 3) решителност; I'm not \going to be deceived няма да позволя да ме (из)мамят; 24. c ger: 1) ходя, отивам да, вземам да (изразява неудоволствие от някаква постъпка или навик); don't \go telling me lies да не вземеш да ме лъжеш; 2) ходя (на ски, лов и пр.); to \go shopping (swimming) отивам да пазарувам (плувам); to \go begging тръгвам (отивам) на просия, прен. не се харчи (търси), никой го не ще; 25. c and и друг глагол вземам, та (неодобр.); she went and got married тя взе, та се ожени; 26. карти залагам; обявявам; to \go the limit прен. прекалявам го, отивам много далеч; to \go the whole hog прен. отивам докрай; to \go one better надминавам (than); превъзхождам; изпреварвам; отивам по-далеч; to \go flop sl претърпявам поражение, провалям се, не успявам; to \go all out sl напрягам всички сили; to \go it sl отдавам се на живот, живея си; to \go it alone ам. действам сам срещу всички; поемам цялата отговорност; to \go at it bald-headed действам енергично, решително; \go it! разг. хайде де, покажи какво можеш! to \go a long way има голямо значение (влияние); трае дълго; свършва много работа; to be \going some sl напредвам бързо; to \go o.'s own gait вървя по собствения си път, действам самостоятелно; tо let \go (от)пускам; to let o.s. \go отпускам се; to let o.s. \go on a subject разпростирам се (говоря надълго и нашироко) по даден въпрос; to \go west разг. умирам, отивам на онзи свят; well, let it \go at that хайде, нека мине; така да бъде; от мен да мине; \go fly a kite (jump in the lake, lay an egg, lay a brick) грубо я не се бъркай! изчезвай! върви по дяволите! you can \go hang може да вървиш по дяволите; just \go and try! само се опитай! (заканително); \go to bye-bye! дет. върви да спинкаш (нанкаш)! \go while the \going is good върви си, докато е време (по живо по здраво); as far as it \goes такъв, какъвто е, докъдето стига; there he (she) \goes ето го (я), полюбувай му (ѝ) се (изразява учудване или неодобрение); it \goes without saying от само себе си се разбира, не ще и дума; what he says \goes каквото той каже, това става; той заповядва (командва); where do we \go from here? какво ще правим после? а, сега накъде? II. n разг. (pl goes [gouz]) 1. движение; ход; on the \go в движение; 2. енергия, въодушевление, стръв, предприемчивост, замах; to be full of \go, to have plenty of \go пълен съм с енергия; 3. опит, удар, замах; to have a \go at s.th. опитвам се да направя нещо; let's have a \go! дай да опитаме! at one \go на един път, с един удар; first \go още от първия път; 4. порция (чаша) питие; глътка; 5. пристъп, припадък (на болест); 6. непредвидено положение (случка); неочакван обрат; it was a near \go едва отървахме кожата; 7. успех, успешно предприятие; to make a \go of успявам в, правя да преуспее; to be on the \go 1) готвя се да си ходя (да си вървя, да тръгвам); 2) на крак съм; в движение съм, зает съм; върша нещо; 3) sl пийнал съм; (it's) no \go нищо не става, не върви, безсмислено е; безнадеждно е; it's a \go става, решено е, договорихме се; quite the \go последен вик на модата, нещо по което всички се увличат; the little \go първият изпит за бакалавърска степен при хуманитарните науки (в Кембридж); it's your \go твой ред е; it's all \go разг. претрупан съм с работа, много съм зает; to give s.o. (s.th.) the \go-by sl пренебрегвам, игнорирам някого (нещо).

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”